Jak funguje agenturní zaměstnávání v praxi?

Potřebujete čas od času zaměstnat více pracovních sil, ale jen na omezenou dobu? Standardní postup v podobě hledání uchazečů a uzavírání pracovních smluv zabere poměrně hodně času. Proto se některé firmy raději obracejí na agentury práce, které jim dle konkrétních požadavků dočasně „zapůjčí“ své zaměstnance.

Základem je dohoda o dočasném přidělení

S agenturou práce musíte jako uživatel uzavřít tzv. dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. Ta obsahuje zejména identifikaci přidělované osoby, druh práce a dobu i místo jejího výkonu, dále informace o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele, podmínky ukončení dočasného přidělení a informaci o vydání povolení agentuře k vykonávání činnosti Úřadem práce.

Zaměstnavatel je agentura, vy ale přidělujete úkoly

Ještě před uzavřením dohody je vhodné si ověřit důvěryhodnost agentury – třeba v evidenci vedené Úřadem práce (www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace), kde najdete veškeré informace o konkrétní firmě včetně povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce je v tomto případě vyloučena) uzavírá se zaměstnancem agentura práce, která se zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele. Zaměstnanec se pak zaváže konat tuto práci podle uživatelových pokynů a dle podmínek stanovených v dohodě o dočasném přidělení. Agentura práce coby zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci mzdu, i když fakticky zaměstnanec pracuje pro uživatele, který mu práci přiděluje a kontroluje. Rovněž mu rozvrhuje pracovní dobu, eviduje odpracovanou dobu a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nemůže však dát zaměstnanci výpověď, protože není oprávněn vůči němu právně jednat (to smí jen zaměstnavatel). Následně agentura vyúčtuje uživateli veškeré náklady na zaměstnance, zejména zaplacenou mzdu a odvody. Dále jí uživatel musí zpravidla zaplatit smluvený poplatek za přidělení zaměstnance, v čemž mohou někteří podnikatelé spatřovat určitou nevýhodu agenturního zaměstnávání.

Pozor na povinnost k náhradě škody

K jeho dalším úskalím patří absence právní úpravy povinnosti k náhradě škody způsobené zaměstnancem uživateli. Uživatel a zaměstnanec totiž mezi sebou nemají žádný smluvní vztah a zákon otázku odpovědnosti za škodu v agenturním zaměstnávání neupravuje. V praxi se nicméně agentury práce často samy k odpovědnosti za škodu zaváží a zřizují si pro takové případy pojištění. Pro uživatele se nabízí možnost uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Dodejme, že agenturní zaměstnanec může být agenturou přidělen k jednomu uživateli maximálně na 12 měsíců. Pokud o to sám požádá, lze tuto dobu prodloužit.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.