Novela zákoníku práce nabyla účinnosti. Co nyní čeká zaměstnavatele?

Největší pracovněprávní změny desetiletí udeřily! Novela zákoníku práce nabyla od 1. 10. účinnosti. Jak máte nyní postupovat? Na co se urychleně připravit a jaké kroky podniknout?

Povinnost rozvrhnout pracovní dobu

Pracovní doba bude muset být pracujícím na dohodu rozvržena alespoň tři dny předem, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne na jiné době seznámení předem, ať už kratší nebo delší. Nedohodnou-li se takto, bude platit ona zákonná lhůta tří dní. Dle důvodové zprávy k novele by ovšem mělo stačit, aby zaměstnavatel rozvrhnul předem v zákonné nebo dohodnuté lhůtě jednu, případně více směn, u kterých již ví, že v nich bude po zaměstnanci požadovat výkon práce. Nemělo by tedy být nutné plánovat dopředu delší období. Bude-li zaměstnavatel chtít naplánovat směnu zaměstnanci například na pátek, bude ho muset písemně seznámit s rozvrhem této směny nejpozději během pondělí. Případnou směnu na sobotu však postačí oznámit až v úterý. Doporučujeme tedy věnovat rozvrhu směn dostatečnou pozornost. Jestliže se totiž zaměstnanec dostaví na naplánovanou směnu a zaměstnavatel pro něj nebude mít dost práce, zaměstnanci by mohlo vzniknout právo na náhradu odměny z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Lepší podmínky pro „dohodáře“

Kromě rozvrhování pracovní doby se na dohody budou nově vztahovat i některá další ustanovení zákoníku práce, která doposud platí pouze pro klasické pracovní poměry. Jedná se například o povinnou dobu odpočinku nebo právo na překážky v práci. Novinkou je i poskytování příplatků, resp. náhradního volna za práci o víkendech, svátcích, v noci či ve ztíženém pracovním prostředí. Tato práva tak budou náležet i zaměstnancům pracujícím na dohodu. Po odpracování určité doby na dohodu budou moci též požádat zaměstnavatele o přechod do klasického pracovního poměru. Zaměstnavatel sice nebude muset žádosti vyhovět, nicméně bude mít povinnost poskytnout žádajícímu písemnou odpověď s odůvodněním. Stejně tak budou zaměstnavatelé v některých situacích muset písemně odůvodnit výpověď dávanou zaměstnanci pracujícímu na dohodu. Například bude-li se zaměstnanec domnívat, že dostal výpověď proto, že zaměstnavatele požádal o přechod do pracovního poměru, anebo že se domáhal práva na rozvržení pracovní doby předem.

Elektronické uzavření smlouvy a home office

Za pozornost stojí i možnost elektronického uzavření pracovní smlouvy nebo dohody, případně dohody o ukončení pracovněprávního vztahu. K těmto jednáním bude stačit prostý elektronický podpis, tedy jméno a příjmení připojené za text e-mailu. Od takto uzavřené smlouvy však bude možné do sedmi dní od jejího uzavření odstoupit, jestliže už nebylo započato s výkonem práce.

Zásadní novinkou je bezesporu úprava práce na dálku (home office), která doposud sice byla praktikována, nicméně bez jasně stanovených pravidel. Nově tak bude možné pracovat na dálku pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou lze sjednat buď samostatně, anebo jako součást pracovní smlouvy, resp. dohody. Bude upraveno i poskytování náhrady nákladů při výkonu práce z domova. Výši nákladů bude zaměstnanec buď prokazovat, nebo budou hrazeny paušální částkou 2,80 Kč za každou započatou hodinu. Hrazení paušální částkou ovšem bude muset být písemně sjednáno. Taktéž bude možné si ujednat, že náhrada nákladů zaměstnanci příslušet nebude.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.