Novinka v zákoně o zaměstnanosti: Pozor na změnu ručení dodavatelů

Jednou z velkých změn, které přinesla novela zákona o zaměstnanosti účinná od 1. 1. 2024, je změna ručení za mzdové nároky pro subdodavatele ve stavebnictví. Koho se změna týká, kdy je možné nárok uplatnit a do jaké výše?

Podle novely nyní dodavatel nese odpovědnost za to, že zaměstnanci subdodavatele bude řádně vyplacena mzda (příp. plat či odměna), a to v takovém rozsahu, jakému odpovídá jeho účast na smluvním plnění pro dodavatele, avšak pouze do výše minimální mzdy.

Co to znamená v praxi?

Odpovědnost za nevyplacenou mzdu nyní není pouze na zaměstnavateli (subdodavateli), ale přenáší se též na příjemce služeb (dodavatele). Dodavatelem se v tomto případě stává stavební podnikatel, který v průběhu procesu stavby zajišťuje plnění skrze subdodavatele. Tím může být také agentura práce, která dodavateli dočasně poskytla své zaměstnance. V případě smluvního řetězce o více subdodavatelích ručí společně s dodavatelem též dodavatel, který je v řetězci na nejvyšším místě.

V případě, že zaměstnanci subdodavatele není řádně vyplacená odměna za práci, kterou vykonal v rámci plnění pro dodavatele, má zaměstnanec nárok zažádat u dodavatele o uspokojení mzdových nároků. Nárok však musí uplatnit nejdéle do tří měsíců od uplynutí doby splatnosti a musí tak učinit písemně.

Aby byla žádost platná, musí obsahovat:

  • jméno zaměstnance,
  • označení zaměstnavatele,
  • druh vykonávané práce,
  • období, za které jsou uplatňovány mzdové nároky,
  • rozsah práce vykonané v rámci plnění pro dodavatele,
  • informaci o uplynutí období splatnosti mzdových nároků,
  • požadovaný způsob vyplacení, včetně údajů nezbytných pro jeho provedení,
  • údaje potřebné pro výpočet zálohy na daň z příjmů nebo daně z příjmů z uspokojovaných mzdových nároků,
  • označení zdravotní pojišťovny, v jejíž prospěch se provádí odvody podle zvláštních právních předpisů.

Dodavatel je následně povinen žádost vyslyšet, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Společně s tím má povinnost informovat zaměstnavatele o výši částek, které vyplatil jednotlivým zaměstnancům a o srážkách, jež byly provedeny. Poté má dodavatel vůči subdodavateli právo na náhradu plnění.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.