Jednání zaměstnavatele, kterým je stát

Vystupuje­-li v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel Česká republika (stát), hledí se na něj jako na právnickou osobu. Organizační složka státu Podle § 9 zákoníku práce jedná za stát v pracovněprávních vztazích a vykonává za něj práva a povinnosti organizační složka státu, která zaměstnance fakticky zaměstnává v základním pracovněprávním vztahu, tedy u které je zaměstnanec zařazen. Za zaměstnavatele zaměstnance, který pracuje v určité organizační složce státu, ovšem nemůže být považována tato … Číst více

Zánik závazků

Občanský zákoník upravuje několik možných způsobů zániku závazku. Splnění Základním a nejčastějším způsobem zániku závaz­­ku je splnění. Dlužník musí podle § 1908 odst. 2 občanského zákoníku splnit svůj dluh řádně a včas. Věřiteli, který plnění přijímá, zakládá § 1949 občanského zákoníku povinnost vydat dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). Dlužník, jenž nesplní svůj dluh řádně a včas, se ocitá v prodlení. Po dlužníkovi, který … Číst více

Zajištění závazků

Zákoník práce poněkud omezuje občanským zákoníkem dané možnosti uplatňovat v pracovněprávních vztazích zajištění závazku. Zajišťovací instituty jsou uplatňovány vedle hlavního závazku, v němž má dlužník poskytnout určité plnění věřiteli. Zajištění pak zvyšuje míru pravděpodobnosti, že dluh bude splněn a věřitel uspokojen ve svém právu. Zajištění a utvrzení dluhu Občanský zákoník obsahuje úpravu zajištění závazků v §§ 2010 až 2054 (příslušný díl zákona je označen jako … Číst více

Změny závazků

Občanský zákoník obsahuje v § 1879 až 1907 úpravu několika způsobů změny závazku. Jde jednak o změny v osobě věřitele nebo dlužníka a jednak o změny v obsahu závazku. Postoupení pohledávky Postoupení pohledávky i převzetí dluhu patří mezi způsoby změny závazku v osobě. K postoupení pohledávky dojde tehdy, když věřitel přenechá svou pohledávku jiné osobě. K postoupení pohledávky může dojít i bez souhlasu dlužníka. Se souhlasem druhé strany lze … Číst více

Obsah právních jednání

Obsahem právního jednání je vymezení právních následků, k jejichž způsobení právní jednání směřuje. Nejčastěji jde o vznik, změnu nebo zánik práva či povinnosti. Obsah právních jednání tím spolu s právními normami předznamenává podobu závazků existujících mezi určitými osobami. Ten nebo ti, kdo právně jednají, mohou na základě principu smluvní svobody a autonomie vůle o obsahu jednání sami rozhodnout, pokud tím nedojde … Číst více

Počítání času, promlčení a prekluze

Význam času Čas a jeho plynutí patří mezi právní události. Jde o právní skutečnosti nezávislé na vůli, v jejichž důsledku může dojít ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností. Čas může být právně významný buď jako pevně stanovený okamžik, nebo jako vyjádření určitého časového úseku. Právní uchopení plynutí času má značný význam proto, že právní vztahy vznikají a zanikají v čase, a také … Číst více

Doručování

Následky právního jednání a doručování Zaměstnavatel a zaměstnanec v průběhu základního pracovněprávního vztahu (pracovního poměru či vztahu z DPP či DPČ) činí různé projevy vůle s právními následky, tj. právní jednání, která mohou mít buďto dvoustrannou povahu (např. pracovní smlouva nebo dohoda o konání práce přesčas), nebo povahu jednostrannou (výpověď z pracovního poměru, návrh dohody o rozvázání pracovního poměru, určení … Číst více

Uzavírání smluv

Zákoník práce neobsahuje žádnou zvláštní a samostatnou úpravu uzavírání smluv mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Tato problematika se proto podpůrně řídí občanským zákoníkem. Ze zvláštního pravidla v zákoníku práce ovšem vyplývá, že se občanskoprávní úprava uzavírání smluv nepoužije pro uzavírání kolektivní smlouvy a řešení sporů mezi smluvními stranami. Tato problematika se řídí zákonem o kolektivním vyjednávání. Smlouva a smluvní strany Smlouvou projevují … Číst více

Následky vad právních jednání

Jestliže právní jednání nevyhovuje některé z náležitostí, trpí vadou. S vadami právních jednání spojuje právo určité následky. Typy vad právních jednání Občanský zákoník rozeznává tyto vady právních jednání: nicotnost, absolutní neplatnost, relativní neplatnost, relativní neúčinnost. Nicotné právní jednání Nicotné je právní jednání, které právně neexistuje (nepřihlíží se k němu). Takový následek je spojen s nedostatkem vůle, vážnosti vůle, nesrozumitelností a neurčitostí. Následek nicotnosti nadto občanský zákoník … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.